REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIOWEGO „TRADER INTRADAY”

Będąc uczestnikiem szkoleń stacjonarnych oraz prowadzonych za pomocą systemów webinarowych lub innych systemów wykorzystujących chat (czat ) lub komunikację internetową zamkniętej grupy.

Uczestnik zobowiązuje się, nie nagrywać i nie utrwalać w żaden sposób prezentowanych treści w jakiejkolwiek formie.

W przypadku ujawnienia próby rejestracji szkolenia za pomocą kamery, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia rejestrującego lub aplikacji, programu informatycznego, uczestnik zostanie bezpowrotnie usunięty z programu szkoleniowego bez zwrotu poniesionych kosztów.

Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać informacji otrzymanych za pomocą systemów wykorzystujących chat (czat ) lub komunikację internetową zamkniętej grupy osobom trzecim.

W przypadku ujawnienia przekazania informacji otrzymanych za pomocą systemów wykorzystujących chat (czat ) lub komunikację internetową zamkniętej grupy osobom trzecim, uczestnik zostanie bezpowrotnie usunięty z programu szkoleniowego bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Zdobytą wiedzę może wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego lub dalszej współpracy z VSA Trader Sp. z o.o. oraz BLACK WOLVES CORP. W szczególności dotyczy to wiedzy na temat możliwości zastosowania stałych scenariuszy wraz z procesem decyzyjnym.

Uczestnik oświadcza, że nie będzie publikował żadnych zagrań (wziętych pozycji) lub analiz wykresów w oparciu o otrzymane scenariusze  w jakiejkolwiek formie, wykorzystując Internet lub media społecznościowe.

 

Wykorzystywanie materiałów lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej, stanowi naruszenie praw autorów i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części lub całości - otrzymanych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Uczestnik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez VSA TRADER Sp. z o.o. oraz autorów. Wszystkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych należą do firmy VSA TRADER Sp. z o.o. a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w internecie, kopiowania itp.) posiada firma VSA TRADER Sp. z o.o.

Uczestnik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również praw własności intelektualnych posiadanych przez VSA TRADER Sp. z o.o.

 

W przypadku niedotrzymania powyższych postanowień, uczestnik zapłaci firmie VSA Trader Sp. z o.o. karę umowną w wysokości pięćdziesiąt tysięcy złotych.

 

Dostep do nagrań VOD jest na okres 4 miesięcy od momentu zakupu.

 

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.

 

Treści prezentowane podczas  szkoleń stacjonarnych oraz prowadzonych za pomocą systemów webinarowych lub innych systemów wykorzystujących chat (czat) lub komunikację internetową zamkniętej grupy mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, wymiany myśli, koncepcji i wolnej dyskusji i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.
Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych.
Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane podczas szkolenia, webinarów, w materiałach edukacyjnych, nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Uczestnika. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.