1. Akceptacja regulaminu Strony
 2. Informacja autorów na temat treści dostępnych na stronie
 3. Prawa autorskie
 4. Dotyczy rejestracji na stronie w celu przeglądania jej pełnej zawartości
 5. Dotyczy usług szkoleniowych, świadczonych przez VSA TRADER Sp. z o.o. oraz odpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.vsatrader.eu
  1. Definicje
  2. Ustalenia wstępne
  3. Zapisy na szkolenia otwarte
  4. Płatność za szkolenie stacjonarne, webinary i produkty
  5. Anulowanie zapisu na szkolenie przez Płatnika lub Uczestnika lub odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
  6. Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
  7. Zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych po stronie Organizatora
  8. Polityka cenowa
  9. Zasady postępowania w przypadku wątpliwości co do ceny oferty
  10. Program lojalnościowy
  11. Ochrona danych firmowych i osobowych
  12. Aspekty techniczne szkoleń stacjonarnych i webinarów
  13. Dostęp do webinarów bezpłatnych
  14. Dostęp do materiałów VOD
 6. Dostępność informacji
 7. Postanowienia końcowe
 8. Regulamin szkolenia Trader Intraday
 9. Polityka Prywatności

1. Akceptacja Regulaminu Strony

 

Każdy przeglądający stronę www.vsatrader.eu zwany dalej użytkownikiem oświadcza że zapoznał się z regulaminem strony i go akceptuje.

Każdy użytkownik, który wykupuje udział w szkoleniu organizowanym przez VSA TRADER Sp. z o.o. lub kupuje jakiekolwiek produkty na stronie www.vsatrader.eu, oświadcza że zapoznał się niniejszym regulaminem, w szczególności z punktem 5. niniejszego regulaminu, dotyczącym usług szkoleniowych, świadczonych przez VSA TRADER Sp. z o.o. oraz odpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.vsatrader.eu

 

2. Informacja autorów na temat treści dostępnych na stronie

 

Wszystkie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) prezentowane przez autorów na stronie www.vsatrader.eu, w produktach dostępnych na tej stronie oraz na szkoleniach organizowanych przez VSA TRADER Sp. z o.o. mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych na stronie www.vsatrader.eu, w produktach dostępnych na tej stronie oraz trści prezentowane na szkoleniach organizowanych przez VSA TRADER Sp. z o.o.

Autorzy nie świadczą usług doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby ją podejmującej.

Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

 

3. Prawa autorskie

 

Wykorzystanie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych w serwisie www.vsatrader.eu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych w serwisie www.vsatrader.eu oraz z szkoleń prowadzonych przez firmę  VSA TRADER Sp. z o.o. w całości lub w części niezgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, stanowi naruszenie praw autorów i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie (w części lub całości) treści, o których mowa powyżej, innym podmiotom jest zabronione. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez VSA TRADER Sp. z o.o. oraz autorów.

Wszystkie prawa autorskie do treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych na stronie www.vsatrader.eu oraz z szkoleń prowadzonych przez firmę  VSA TRADER Sp. z o.o. należą do firmy VSA TRADER Sp. z o.o. a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w intrenecie, kopiowania itp.) posiada firma VSA TRADER Sp. z o.o.

 

4. Dotyczy rejestracji na stronie w celu przeglądania jej pełnej zawartości

 

Użytkownik, rejestrujący się w celu uzyskania dostępu do pełnych zasobów strony www.vsatrader.eu zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który nie wypełni poprawnie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego, nie otrzyma dostępu do pełnych zasobów strony. Konta użytkownika, który nie wypełnił poprawnie formularza rejestracyjnego, zostanie usunięte przez administratora strony.

Administrator serwisu www.vsatrader.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

Użytkownik rejestrujący się na stronie www.vsatrader.eu, w celu uzyskania dostępu do pełnych zasobów strony wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez VSA TRADER Sp. z o.o., w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

5. Dotyczy usług szkoleniowych, świadczonych przez VSA TRADER Sp. z o.o., odpłatnych materiałów edukacyjnych oraz licencji na oprogramowanie dostępnych na stronie internetowej www.vsatrader.eu

 

I. Definicje

 

Organizator – VSA TRADER Sp. z o.o.

Szkolenie – szkolenie stacjonarne, odbywające się w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Podczas szkolenia uzupełniana jest wiedza uczestników z wybranego zakresu tematycznego określonego programem szkoleniowym przez trenera prowadzącego.

W przypadku szkolenia planowanego, podczas ogłoszenia możliwości zapisów na to szkolenie i w czasie ich trwania, nie zawsze będzie znana dokładna data i miejsce szkolenia. Na każde szkolenie może zostać przygotowany osobny regulamin, który będzie nadrzędny względem regulaminu strony.

Webinar – szkolenie online w formie telekonferencji, prowadzone za pośrednictwem oprogramowania wybranego przez organizatora.

W przypadku webinaru planowanego, podczas ogłoszenia możliwości zapisów na ten webinar i w czasie ich trwania, nie zawsze będzie znana dokładna data i godzina webinaru.

Konferencja – stacjonarny zjazd, trwający conajmniej jeden dzień, podczas którego odbywają się wykłady prowadzone przez różnych wykładowców, w tym wyznaczonych przez partnerów konferencji. Podczas konferencji w wyznaczonym miejscu mogą być obecne stoiska partnerów konferencji, na których będą oferowane produkty lub usługi partnerów konferencji. Na każdą konferencję może zostać przygotowany osobny regulamin, który będzie nadrzędny względem regulaminu strony .

Uczestnik – osoba, która wykupiła lub otrzymała bilet na szkolenie lub link dostępowy do webinaru.

Kanał informacyjny – sposób komunikacji Organizatora z Uczestnikiem szkolenia. Obecnie do najczęściej wykorzystywanych kanałów informacyjnych zaliczamy e-mail, telefon i korespondencja tradycyjna.

Produkt – odpłatny materiał edukacyjny, który można nabyć na stronie internetowej www.vsatrader.eu.

Produktem może być:

- Książka-dokument piśmienniczy, o charakterze trwałym

-Osoba zgłaszająca – Osoba fizyczna lub firma, zgłaszająca na szkolenie osoby trzecie (np.: członków rodziny, znajomych, pracowników…)

- E-book: książka w formie elektronicznej, zapisana w oznaczonym i spersonalizowanym pliku pdf dostarczanym pocztą elektroniczną lub na nośniku optycznym CD lub DVD

- Zapis wideo ze szkolenia stacjonarnego lub webinaru dostępny online (w formie zapisu VOD) lub na nośniku optycznym (CD lub DVD)

Książka lub produkt nagrany na nośnik CD lub DVD może zostać dostarczony pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub zostać odebrany osobiście w dniu szkolenia.

Serwis internetowy Organizatora – serwis dostępny pod URL http://www.vsatrader.eu

Lista uczestników – rejestr osób wyrażających wolę uczestnictwa w wybranym szkoleniu, uporządkowany alfabetycznie, jednak o udziale w szkoleniu o ograniczonej maksymalnej liczbie uczestników decyduje chronologiczna kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych przewyższa maksymalną liczbę uczestników.

Osoba zgłaszająca – Osoba fizyczna lub firma, zgłaszająca na szkolenie osoby trzecie (np.: członków rodziny, znajomych, pracowników…)

Licencja – prawo do korzystania z utworu prawa autorskiego na polach eksploatacji i warunkach określonych przez autora utworu tj. VSA Trader

Opłata Licencyjna - Opłata za czasowe prawo do korzystania z utworu prawa autorskiego VSA Trader

 

 

II. Ustalenia wstępne

 

Regulamin zakłada, że wolą uczestnika i organizatora jest doprowadzenie do sprawnego przeprowadzenia szkolenia z wybranej przez uczestnika tematyki z udziałem przypisanego do danego terminu trenera prowadzącego.

Organizator udostępnia część swojego serwisu w postaci formularza, który ułatwia użytkownikowi zgłoszenie chęci udziału w wybranym przez siebie szkoleniu. Organizator zakłada, że osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa jest osobą, za którą się podaje, co jest dodatkowo weryfikowane za pomocą wskazanych w formularzu innych kanałów informacyjnych podczas ustalania dodatkowych szczegółów związanych ze szkoleniem.

Istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniu osoby trzeciej, np. firma wykupuje bilet na szkolenie swojemu pracownikowi lub pracownikom.

 

III. Zapisy na szkolenia otwarte

 

Każdy ma prawo wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez VSA TRADER Sp. z o.o., na które są jeszcze wolne miejsca. Chęć uczestnictwa w szkoleniu powinna zostać wyrażona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.vsatrader.eu

W przypadku korespondencji elektronicznej Organizator żąda potwierdzenia jej przeczytania lub zwrotnej korespondencji potwierdzającej fakt jej przeczytania, jeśli funkcja potwierdzenia przeczytania wiadomości jest nieaktywna, wyłączona lub nie wykonano akcji potwierdzenia.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby lub osób chcących wziąć udział w szkoleniu lub kierowanych na szkolenie

• telefon do osoby zgłaszającej lub osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy za prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami

• adresy e-mail pod który ma być kierowana korespondencja związana z realizacją szkolenia

Po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie, fakt ten zostanie potwierdzony ze strony Organizatora przez kanał informacyjny pozostawiający ślad po obu stronach. Domyślnie będzie to potwierdzenie pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zaznaczy że życzy sobie inaczej.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać o każdym czasie, przy czym w przypadku zapisów w okresie 2 dni do daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi liczyć się z faktem, że wszelkie materiały szkoleniowe, zaświadczenia i certyfikaty zostaną skierowane do niego drogą korespondencyjną po zakończeniu szkolenia lub w jego trakcie, jeśli jest to szkolenie wielodniowe. Jeśli pozostało niewiele czasu do daty rozpoczęcia szkolenia sugerujemy telefoniczny kontakt z naszym biurem obsługi Klienta w celu omówienia szczegółów uczestnictwa w trybie przyspieszonym.

W związku z wdrożoną przez Organizatora procedurą eliminacji pozornych zgłoszeń na szkolenie, mających na celu celowe wprowadzanie w błąd Organizatora co do faktycznego zainteresowania szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zgłoszeń pochodzących lub wskazujących na adresy darmowych skrzynek pocztowych oraz może uzależnić uczestnictwo w szkoleniu od przedpłaty 100% wartości szkolenia.

W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu na które brak jest miejsc Organizator poinformuje o tym fakcie proponując zamieszczenie Uczestnika na liście rezerwowej na wypadek zwolnienia się miejsca przez dotychczas zapisanych uczestników. Jeśli do 14 dni przed szkoleniem nie zwolni się żadne miejsce wszystkim osobom z listy rezerwowej zostanie zaproponowane uczestnictwo w szkoleniu w alternatywnym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji miejsca na szkolenie, osobie wyrażającej chęć uczestnictwa, bez podania przyczyny.

 

IV. Płatność za szkolenie stacjonarne, webinary i produkty

 

Płatności za szkolenie należy dokonać na konto bankowe wskazane przez organizatora lub za pośrednictwem linka z serwisu ‘’przelewy24.pl’’ (płatność online), który obsługuje nasze płatności, w kwocie aktualnie obowiązującej ceny za dane szkolenie.

Płatność za produkty na stronie www.vsatrader.eu możliwa jest za pośrednictwem serwisu ‘’przelewy24.pl’’, który obsługuje nasze płatności.

Płatność za webinary organizowane przez VSA TRADER jest możliwa za pośrednictwem serwisu ‘’przelewy24.pl’’, który obsługuje nasze płatności.

Zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie bankowym organizatora lub na koncie w serwisie przelewy24.pl jest potwierdzeniem woli uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku lub faktury bez podpisu.

Uczestnik wyraża zgode na dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utraci prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupionej ksiażki, klient ma prawo zrezygnować z jej zakupu w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki nie podając powodu rezygnacji. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany i nie został pozbawiony fabrycznego opakowania. W celu dokonania zwrotu prosimy zatem o odesłanie książki, z której pragną Państwo zrezygnować. Koszt odesłania zamówienia do sklepu ponosi Klient. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Adres do odesłania zwrotu:
Vsa Trader Sp.z o.o ul.Wałbrzyska 6,8   52-314 Wrocław

Każda zakupiona książka u nas w sklepie jest objęta gwarancją. W przypadku wady fabrycznej lub uszkodzenia podczas transportu towar może zostać wymieniony. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru zwykłą paczką pocztową wraz  opisem przyczyn reklamacji i podanym numerem zakupu w naszym sklepie. Wszelkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia otrzymają Państwo nieuszkodzony egzemplarz lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy pieniądze.Przesyłkę należy przesłać do nas za pośrednictwem Poczty Polskiej lub korzystając ze wskazanego przez nas Kuriera. Informujemy również, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.

Uszkodzony lub wadliwy towar należy odesłać na poniższy adres najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od czasu odebrania przesyłki:


Adres do odesłania zwrotu:
Vsa Trader Sp.z o.o  ul.Wałbrzyska 6,8  52-314 Wrocław

 

V. Anulowanie zapisu na szkolenie przez Płatnika lub Uczestnika lub odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 

Zgodnie Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, otrzymując zwrot wpłaconej kwoty bez żadnych konsekwencji do 10 dni od dnia zawarcia umowy na odległość (za dzień zawarcia umowy na odległość uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym lub w systemie przelewy24.pl).

Uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) jest zobowiązany do informowania Organizatora o każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na nieobecność uczestnika na szkoleniu, na które został zapisany.

Anulowania zapisu na szkolenie może dokonać uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie), przy czym tylko osoba zgłaszająca uczestników na szkolenie może anulować zapisy dla wielu uczestników kierowanych przez siebie.

Zanim dojdzie do anulowania zapisu na szkolenie uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) rozważy skierowanie na szkolenie w zastępstwie innej osoby lub osób.

Zgodnie z Art. 7. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) może anulować opłacone zgłoszenie na szkolenie otrzymując zwrot wpłaconej kwoty bez żadnych konsekwencji do 10 dni od dnia zawarcia umowy na odległość (za dzień zawarcia umowy na odległość uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym lub w systemie przelewy24.pl). Anulowanie zapisu oznaczać może utratę zniżek wynikających z zapisu w przedsprzedaży oraz może oznaczać zmianę ceny dla innych uczestników kierowanych na szkolenie przez tą samą osobę zgłaszającą, jeśli obniżka ceny wynikała z liczby osób kierowanych na szkolenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, organizator szkolenia nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za uczestnictwo w szkoleniu po upływie okresu 10 dni od dnia zawarcia umowy na (za dzień zawarcia umowy na odległość uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym lub w systemie przelewy24.pl).

W szczególnych przypadkach organizator może rozważyć zwrot opłaty wniesionej za udział w szkoleniu, na podstawie prośby złożonej po upływie okresu zagwarantowanego przez ustawę. Po upływie terminu ustawowego rezygnacja może się wiązać z zapłatą kary umownej, zależnej od kosztów poniesionych przez Organizatora przypadających na liczbę uczestników kierowanych przez osobę. Kara umowna ma na celu pokrycie kosztów produkcji materiałów dydaktycznych, certyfikatów i zaświadczeń, wynagrodzenia trenera lub trenerów prowadzących oraz ewentualnych kar umownych nałożonych na Organizatora za rezygnację z wynajmu sal dydaktycznych lub usług gastronomicznych.

Organizator może odstąpić od wymierzenia kary umownej w przypadku stałej współpracy z osobą zgłaszającą lub jeśli koszty kary umownej w rozrachunku ogólnym szkolenia są niewielkie i mogą zostać uznane za koszty związane z ryzykiem gospodarczym Organizatora.

W przypadku zakupu szkolenia w formie treści cyfrowych, uczestnik wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem traci prawo odstąpienia od umowy.

 

VI. Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 

Organizator może zmienić termin szkolenia do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, jeśli frekwencja nie gwarantuje rentowności przedsięwzięcia szkoleniowego. W wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o realizacji szkolenia mimo braku jego rentowności.

Wszyscy zapisani na szkolenie uczestnicy zostają powiadomieni o fakcie zmiany terminu szkolenia drogą telefoniczną, a następnie drogą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zapisu na szkolenie. W korespondencji Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia lub o czasie w jakim nowy termin szkolenia zostanie ogłoszony, chyba że rekrutacja na szkolenie nie będzie ponawiana. Wszyscy uczestnicy zachowują prawo do obniżek cenowych wynikających z pierwotnego zapisu lub zyskują takie prawa, jeśli nowy termin jest odległy w czasie. Organizator może również przyznać dodatkowe zniżki z tytułu wydłużającego się czasu rekrutacji lub zaproponować inne, podobne tematycznie szkolenie w preferencyjnej cenie. Dalsze postępowanie uzależnione jest od decyzji uczestnika lub osoby zgłaszającej, która może:

• zaakceptować nowy termin szkolenia – w takim przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowy termin szkolenia

• odrzucić nowy termin szkolenia – w takim przypadku uczestnictwo jest anulowane bez żadnych konsekwencji

• zaakceptować wybór alternatywnego szkolenia – w takim przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowe szkolenie

 

VII. Zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych po stronie Organizatora

 

W przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Organizator nie ma wpływu i które były niemożliwe do przewidzenia, Organizator powiadomi wszystkich Uczestników szkolenia o ich wystąpieniu najszybciej jak to jest możliwe telefonicznie, a następnie drogą elektroniczną. Ich wystąpienie może skutkować zmianą terminu szkolenia lub zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie byłoby ze szkodą dla Uczestników szkolenia.

Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się:

• czasową lub trwałą niezdolność do pracy trenera prowadzącego, trenera współprowadzącego, a także (w przypadku niektórych szkoleń) członków ekipy technicznej, uniemożliwiające realizację szkolenia w zakładanym terminie

• zdarzenia nagłe uniemożliwiające trenerowi, trenerowi współprowadzącemu lub ekipie technicznej dojazd do miejsca szkolenia, na które nie mają oni wpływu, np. strajk komunikacji, blokady dróg, paraliże komunikacyjne wynikłe z nagłego załamania pogody itp.

• sytuacje mogące mieć wpływ na życie i zdrowie trenera prowadzącego, trenera współprowadzącego lub członków ekipy technicznej takie jak stan zagrożenia terrorystycznego, stan wojenny, skażenie terenu itp.

 

VIII. Polityka cenowa

 

Organizator może dowolnie kształtować politykę cenową w ramach oferowanych szkoleń i produktów, przy czym rekrutacja na szkolenia przebiega w sposób, który gwarantuje jednakowe przywileje dla wszystkich chętnych. Przywileje te mogą wynikać z akcji promocyjnych inicjowanych przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z partnerami biznesowymi.

Ogłoszenie ceny za wybrane szkolenie następuje poprzez jej publikację w Serwisie internetowym Organizatora. Cena może ulegać zmianie w zależności od czasu pozostającego do szkolenia, tj.

• może obniżać się w przypadku zapisów określanych mianem przedsprzedaży

• może obniżać się w przypadku krótkiego czasu do zapisu (tzw. last minute)

• może obniżać się z innych powodów, np. w celu aktywizowania grup społecznych

• może zmieniać się w zależności od opcjonalnych usług łączonych.

Cena szkolenia może podlegać zmianie na podstawie rozmaitych akcji promocyjnych, które mogą dodatkowo wpływać na jej wysokość. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny publikowane w serwisach partnerów biznesowych i pośredników w sprzedaży usług szkoleniowych innych niż Serwis internetowy Organizatora.

Jeśli osoba zgłaszająca kieruje na szkolenie więcej niż jedną osobę, może otrzymać dodatkowy rabat wynikający z ilości osób zgłoszonych na szkolenie.

Ostateczna cena do zapłaty przez osobę zgłaszającą jest wyliczana przez Organizatora na podstawie zgłoszenia lub zgłoszeń i wysyłana drogą elektroniczną razem z potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie lub znajduje się w wysłanej fakturze VAT pro forma.

Przystąpienie kolejnych osób do szkolenia może następować w dowolnym momencie trwania zapisów, chyba że nie ma już wolnych miejsc. W takim przypadku za ostateczną cenę do zapłaty uznaje się cenę wynikającą z ostatniej informacji od Organizatora lub z ostatniej wersji faktury VAT pro forma skierowanej do osoby zgłaszającej.

W przypadku gdy do szkolenia przystępuje faktycznie mniejsza liczba osób niż zgłoszona, należność za szkolenie zostanie przywrócona do poziomu sprzed obniżki a faktura dokumentująca szkolenie zostanie skorygowana do prawidłowej wysokości.

 

IX. Zasady postępowania w przypadku wątpliwości co do ceny oferty

 

Jeśli w wyniku jakichkolwiek problemów technicznych, nieuwagi, błędu pisarskiego, błędu ludzkiego lub innej przyczyny uczestnik lub osoba zgłaszająca stwierdza rozbieżność pomiędzy ceną znajdującą się w ofercie a ceną za usługę znajdującą się w korespondencji potwierdzającej zgłoszenie lub w wystawionej fakturze VAT pro forma i jest to rozbieżność na jego niekorzyść, powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia takiego stanu rzeczy.

 

X. Program lojalnościowy

 

Osoby, które często korzystają z naszych usług szkoleniowych, mogą otrzymać dodatkową zniżkę na wszystkie lub wybrane szkolenia lub produkty.

Zniżki mają charakter uznaniowy.

 

XI. Ochrona danych firmowych i osobowych

 

Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych uczestników w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu sprawnej organizacji szkolenia, realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz realizacji programu lojalnościowego.

Dane wprowadzone do formularza będą znajdować się w pamięci komputerów lub pozostawać w aktach w formie wydruków stanowiących archiwum przebiegu interakcji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem lub osobą zgłaszającą a organizatorem.

Osoba zgłaszająca i uczestnik zachowują prawo wglądu do zgromadzonych danych, prawo do ich uaktualniania oraz prawo do ich usunięcia z zasobu organizatora. Wniosek w tej sprawie powinien zostać skierowany pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Organizator zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał danych osobowych uczestników ani osób zgłaszających osobom trzecim ani ich odsprzedawał bez zgody uczestników w formie bezpośredniego oświadczenia lub akceptacji osobnego regulaminu szkolenia lub konferencji.

 

XII. Aspekty techniczne oraz przebieg szkoleń stacjonarnych, webinarów, szkoleń online, warsztatów tradingowych na żywym rynku.

 

Webinary:

 

Webinar może być szkoleniem otwartym (darmowym) lub zamkniętym (płatnym).

W webinarach bezpłatnych może wziąć udział każdy, kto prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając prawidłowe dane kontaktowe. Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny niepoprawnie lub zachodzi podejrzenie, że celowo podano niepoprawne dane, nie zostaną wpuszczone do pokoju webinarowego.

W webinarze zamkniętym może wziąć udział każdy, kto opłacił udział w webinarze oraz prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając prawidłowe dane kontaktowe. Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny niepoprawnie lub zachodzi podejrzenie, że celowo podano niepoprawne dane, nie zostaną wpuszczone do pokoju webinarowego.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłóceń lub przerw w transmisji należy: zaktualizować Flash Player do najnowszej wersji, wyłączyć wszystkie aplikacje generujące przychodzący lub wychodzący ruch sieciowy, upewnić się że w sieci lokalnej nie jest generowany taki ruch, sprawdzić poziom zapory monitorującej ruch sieciowy oraz ustawić poziom zabezpieczeń, umożliwiający poprawne działanie oprogramowania telekonferencyjnego.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: zakłócenia, przerwy w przekazie webinaru lub brak możliwości oglądania, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika (np.: zła jakość łącza internetowego, zaniki połączenia z internetem, brak odpowiedniego oprogramowania i wtyczek w przeglądarce internetowej).

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych przyczyn NIE DAJE możliwości otrzymania zapisu wideo z webinaru.

Nieobecność uczestnika na webinarze, bez względu na to czym była spowodowana NIE DAJE możliwości bezpłatnego otrzymania zapisu wideo z webinaru.

Z przyczyn technicznych do pokoju webinarowego zostaną wpuszczone jedynie te osoby, które zarejestrowały się najpóźniej na 5 minut przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia webinaru.

Wykupienie udziału w webinarze zamkniętym NIE OZNACZA że uczestnik otrzyma zapis wideo z tego webinaru.

Dostęp do zapisu wideo z webinaru zamkniętego jest osobną płatną usługą.

Płatny zapis wideo może zostać udostępniony w formie VOD lub na nośniku optycznym (CD lub DVD) po opłaceniu dostępu.

Dostęp do zapisu VOD będzie zawsze ograniczony w czasie.

 

Szkolenia stacjonarne:

 

Szkolenie może być otwarte (darmowe) lub zamknięte (płatne).

W szkoleniach bezpłatnych może wziąć udział każdy, kto prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając prawidłowe dane kontaktowe. Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny niepoprawnie lub zachodzi podejrzenie, że celowo podano niepoprawne dane, nie zostaną wpuszczone na szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na szkolenie otwarte każdemu zgłoszonemu bez podania przyczyny.

W szkoleniu zamkniętym może wziąć udział każdy, kto prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając prawidłowe dane kontaktowe oraz opłacił udział. Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny niepoprawnie lub zachodzi podejrzenie, że celowo podały niepoprawne dane, nie zostaną wpuszczone na sale szkoleniową, dopóki nie uzupełnią wymaganych danych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykupienia udziału w szkoleniu każdemu, bez podania przyczyny.

 

Nieodpowiednie zachowanie uczestnika podczas szkolenia online, warsztatów, webinarów, szkoleń stacjonarnych.

 

1.1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika ze szkolenia, bez możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa, w przypadku, gdy uczestnik przejawia nieodpowiednie zachowanie, które zakłóca przebieg szkolenia lub narusza prawa innych uczestników, prowadzących, personelu lub osób trzecich.

1.2. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika obejmuje, ale nie ogranicza się do: używania wulgarnego języka, agresji słownej lub fizycznej, nękania, dyskryminacji, zakłócania przebiegu szkolenia, niewłaściwego korzystania z urządzeń i materiałów szkoleniowych oraz nieprzestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

1.3. Decyzję o wydaleniu uczestnika ze szkolenia podejmuje organizator szkolenia lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie obserwacji i zgromadzonego materiału dowodowego. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji ustnie lub na piśmie, w zależności od okoliczności.

1.4. W przypadku wydalenia uczestnika ze szkolenia z powodu nieodpowiedniego zachowania, uczestnik nie ma prawa do żadnych roszczeń wobec organizatora szkolenia, w tym zwrotu kosztów uczestnictwa, odszkodowania, czy innych świadczeń.

1.5. Uczestnik wyraża zgodę na niniejszą klauzulę poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo.

 

 

XIII. Dostęp do webinarów bezpłatnych.

 

W webinarach bezpłatnych może wziąć udział każdy, kto prawidłowo wypełni wszystkie pola formularza rejestracyjnego, podając prawidłowe dane kontaktowe. Osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny niepoprawnie lub zachodzi podejrzenie, że celowo podano niepoprawne dane, nie zostaną wpuszczone do pokoju webinarowego. W przypadku współorganizacji bezpłatnego webinaru z partnerem firmy, lista osób zarejestrowanych na webinar może zostać przekazana partnerowi - współorganizatorowi.

 

XIV. Dostęp do materiałów VOD

Materiały VOD, które zostały przydzielone uczestnikowi w ramach zakupionego programu szkoleniowego, zostają maksymalnie udostępnione na okres 4miesięcy od momentu zakupu.

Materiały VOD przydzielone w ramach zakupu promocyjnego również są objęte postanowieniami regulaminu.6. Dostępność informacji

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji szkoleń znajdują się na stronie www.vsatrader.eu

Wszelkie dodatkowe informacje, w szczególności dotyczące szkoleń i webinarów, na które użytkownik wykupił udział są widoczne po zalogowaniu na stronie www.vsatrader.eu, w ‘Moim Panelu Dostępowym’.

W razie wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, wybierając jeden z proponowanych sposobów komunikacji dostępnych w zakładce kontakt.

 

 

7. Postanowienia końcowe

 

 

W celu uniknięcia ryzyka związanego z nadużyciami serwisu oraz w celu minimalizacji zjawiska podawania się przez internautów za osoby trzecie, każda interakcja ze strony użytkowników serwisu jest dodatkowo potwierdzana za pomocą alternatywnego kanału kontaktu (adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy). Użytkownik, który niepoprawnie wypełni pola formularza, nie otrzyma dostępu do pełnej zawartości strony.

 

 

Każda wizyta na naszej stronie internetowej i jej podstronach jest automatycznie rejestrowana. Monitorowaniu podlega każda sekwencja czynności realizowanych w ramach serwisu. W szczególności dotyczy to zamawiania produktów i usług szkoleniowych realizowanych przez Organizatora.

Jakakolwiek świadoma i zamierzona próba wprowadzenia w błąd Organizatora, w szczególności, co do tożsamości Uczestnika szkolenia i/lub osoby zgłaszającej, ilości Uczestników szkolenia, zakresu szkolenia, terminu oraz sposobu płatności, zostanie uznana za działanie, o którym mowa w art. 286 § 1 kodeksu karnego.

 

 

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator powiadomi o tym fakcie organy wymiaru sprawiedliwości, udostępniając im jednocześnie dane osób dokonujących takich działań.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, w przypadku wyrządzenia szkody, działaniem naruszającym regulamin lub przepisy prawa, Organizator zastrzega możliwość dochodzenia od osób odpowiedzialnych jej naprawienia na drodze sądowej.

 

Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeśli zasady ogólne świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora wymagając dodatkowych, wykraczających poza obecne brzmienie bądź je częściowo zmieniających ustaleń, może to być możliwe w drodze indywidualnych negocjacji zakończonych podpisaniem stosownych umów i oświadczeń gwarantujących wzajemne bezpieczeństwo, przy czym z uwagi na oczywisty fakt, że dużo większe ryzyko finansowe ponoszone jest przez Organizatora niektóre zapisy dotyczące zwłaszcza zmian terminów płatności, standardu realizowanych usług i kar umownych mogą nie być uwzględniane lub wiązać się z koniecznością podpisania dodatkowych dokumentów.

 

 

 

Polityka Prywatności

Kliknij tutaj by przejść do polityki prywatności

 

 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.